តើយើងអាចជួយអ្នកដូចម្តេចខ្លះ ថ្ងៃនេះ?

សូមទាក់ទងក្រសួងការងារ &ឧស្សាហកម្មនៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោន (Washington State Department of Labor & Industries) សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធី និងសេវារបស់ភ្នាក់ងារជាភាសារបស់អ្នកតាមរយៈលេខ 1-800-547-8367.

នៅពេលអ្នកកំពុងទូរស័ព្ទ សូមចាំមួយភ្លែតខណៈពេលយើងទូរស័ព្ទទៅអ្នកបកប្រែដើម្បីជួយពួកយើង។ អ្នកអាចរៀនបន្ថែមទៀតអំពីកម្មវិធី និងសេវារបស់ពួកយើងដែលមានដាក់នៅខាងក្រោម ហើយទទួលបានឯកសារដែលបានបកប្រែ។ សេវានេះគឺឥតគិតថ្លៃ។.

សូមឲ្យពួកយើងដឹងប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានបដិសេធនូវសេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់ ឬបកប្រែឯកសារឲ្យគ្រប់គ្រាន់ ឬមានការបារម្ភ ពាក្យបណ្តឹង ឬសំណួរទាក់ទងនឹងសេវាអតិថិជនណាមួយនោះ។.

ការងារ និងឧស្សាហកម្ម (Labor & Industries) គឺមិនទាក់ទិនជាមួយនឹងសេវាអន្តោប្រវេសន៍ និងសញ្ជាតិទេ(Immigration and Naturalization Service) ។ យើងនឹងមិនរាយការណ៍កម្មករគ្មានឯកសារ ទៅរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ ឬអាជ្ញាធរប៉ូលិសក្នុងតំបន់ - វាគឺជាចេតនារបស់យើងដើម្បីធានាឱ្យបាននូវកម្មករនិយោជិកត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនូវកន្លែងធ្វើការដែលមានសុវត្ថិភាព ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យ និងការធានារ៉ាប់រងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រប្រសិនបើមានរងរបួស។.

បុគ្គលិករបស់យើងអាចជួយអ្នកឲ្យយល់បាន:

សម្រាប់បុគ្គលិកធ្វើការ

 • ការទាមទារសំណងរបស់បុគ្គលិកធ្វើការ និងការបង់ថ្លៃការបាត់បង់ពេលវេលា។.
 • ររបៀបស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិត។.
 • តម្រូវការការសម្រាក និងពេលញ៉ាំអាហារ.
 • ប្រាក់ខែអប្បបរិមា និងថ្លៃឈ្នួលធ្វើការលើសម៉ោង.
 • ររបៀបដាក់ពាក្យបណ្តឹងសិទ្ធិរបស់បុគ្គលិកធ្វើការ.
 • តម្រូវការសុវត្ថិភាពកន្លែងធ្វើការ និងរបៀបដាក់ពាក្យបណ្តឹងសុវត្ថិភាពកន្លែងធ្វើការ។.
 • របៀបដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រសិនអ្នកត្រូវបានសងសឹកប្រឆាំងចំពោះការបញ្ចេញសិទ្ធិរបស់អ្នកចំពោះកន្លែងធ្វើការមានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ។.
 • របៀបដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រសិននិយោជករបស់អ្នកសងសឹកប្រឆាំងនឹងអ្នកចំពោះគ្រោះថ្នាក់កន្លែងធ្វើការ។.
 • សម្រាប់ប្រភេទផ្សេងៗនៃពាក្យបណ្តឹងរើសអើង សូមទាក់ទង គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស (Human Rights Commission) តាមរយៈ 1-800-233-3247.

សម្រាប់ម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្ម

 • តើត្រូវធ្វើអ្វី ប្រសិនបើបុគ្គលិករបស់អ្នកត្រូវរបួស។.
 • ររបៀបស្នើសុំការប្រឹក្សាសុវត្ថិភាព និងសុខភាព។.
 • របៀបដាក់របាយការណ៍ត្រីមាស។.
 • សម្ភារៈហឹ្វកហាត់សុវត្ថិភាព។។.
 • លិខិតអនុញ្ញាត និងការធ្វើអធិការកិច្ច។.
 • តម្រូវការពាណិជ្ជកម្ម L&I។.
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មតូចៗ។.

សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម

ប្រសិនបើអ្នកជាជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មហឹង្សា កម្មវិធីសំណងជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម (Crime Victims Compensation Program) អាចមានលទ្ធភាពជួយបាន។ សូមទូរស័ព្ទ 800-762-3716 ហើយចាំមួយភ្លែតខណៈពេលយើងទូរស័ព្ទទៅអ្នកបកប្រែដើម្បីជួយពួកយើង។.


សេវាចូលប្រើប្រាស់ភាសា

Access Washington official state portal

  © Washington State Dept. of Labor & Industries. Use of this site is subject to the laws of the state of Washington.

Help us improve