Hôm nay chúng tôi có thể giúp được gì cho quý vị?

Liên lạc Bộ Lao Động & Kỹ Nghệ Tiểu Bang Washington để biết thông tin về các chương trình và dịch vụ bằng ngôn ngữ quý vị tại 1-800-547-8367.

Một khi quý vị đang trên điện thoại, xin vui lòng giữ điện thoại một lát trong lúc chúng tôi gọi thông dịch viên giúp chúng tôi. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các chương trình và dịch vụ của chúng tôi được liệt kê ở dưới và lấy các tài liệu được dịch. Dịch vụ này miễn phí.

Bộ Lao Động & Công Nghiệp KHÔNG liên kết với Dịch Vụ Di Trú và Nhập Tịch. Chúng tôi sẽ không báo cáo một nhân viên nào không có giấy tờ hợp lệ lên chính quyền liên bang hay tới cơ quan cảnh sát địa phương; ý định của chúng tôi là để bảo đảm rằng các nhân viên được cung cấp một nơi làm việc an toàn, lương bổng phù hợp, và bảo hiểm y tế nếu bị thương.

Cho chúng tôi biết nếu quý vị bị từ chối các dịch vụ thông dịch hay phiên dịch thiết yếu, hoặc có bất cứ quan tâm, than phiền hay thắc mắc nào về dịch vụ khách hàng.

Nhân viên chúng tôi có thể giúp quý vị hiểu:

Với Nhân Viên

 • Khiếu nại về việc bồi thường cho nhân viên và việc trả tiền cho thời gian làm việc bị mất.
 • Cách tìm một bác sĩ.
 • Các yêu cầu về thời gian nghỉ giải lao và giờ ăn.
 • Tiền lương tối thiểu và làm thêm giờ.
 • Cách nộp đơn khiếu nại về quyền lợi nhân viên.
 • Các yêu cầu về sự an toàn tại chỗ làm, và cách nộp đơn khiếu nại về sự an toàn tại chỗ làm.
 • Cách nộp đơn xin khiếu nại nếu quý vị bị trả thù vì thực thi quyền hạn của quý vị về sự an toàn và lành mạnh tại chỗ làm.
 • Cách nộp đơn xin khiếu nại nếu chủ cơ sở quý vị trả thù quý vị vì bị chấn thương tại chỗ làm.
 • Với các hình thức xin khiếu nại về sự kỳ thị khác, liên lạc Ủy Ban Nhân Quyền tại 1-800-233-3247.

Với Doanh Nghiệp

 • Điều phải làm nếu nhân viên quý vị bị chấn thương.
 • Cách yêu cầu được tham khảo về sự an toàn và sức khỏe.
 • Cách nộp đơn báo cáo hàng quý.
 • Các tài liệu huấn luyện về sự an toàn.
 • Giấy phép và việc thanh tra.
 • Các yêu cầu với doanh nghiệp của L&I.
 • Thông tin cho các chủ doanh nghiệp nhỏ.

Với Các Nạn Nhân Của Tội Ác

Nếu quý vị là nạn nhân của tội bạo hành, Chương Trình Bồi Thường Nạn Nhân Tội Ác có thể giúp quý vị. Xin gọi 800-762-3716 và giữ điện thoại một lát trong lúc chúng tôi gọi thông dịch viên giúp chúng tôi.


Các Dịch Vụ Tiếp Cận Ngôn Ngữ

Access Washington official state portal

  © Washington State Dept. of Labor & Industries. Use of this site is subject to the laws of the state of Washington.

Help us improve